maandag 10 november 2014

Leve de EU! Dood aan de democratie! Leve de vrijheid!

De democratie wil zoveel mogelijk mensen onafhankelijkheid verlenen en waarborgen, onafhankelijkheid van meningen, levenswijze en kostwinning. Daartoe moet zij zowel de bezitlozen als de echte rijken het politiek stemrecht ontzeggen: de twee ongeoorloofde mensenklassen, aan de eliminatie waarvan zij gestadig moet werken, omdat zij haar taak steeds weer ter discussie stellen. Evenzo moet zij alles verhinderen wat de organisatie van partijen schijnt te bogen. Want de drie grote vijanden van de onafhankelijkheid in die drievoudige zin zijn de bezitlozen, de rijken en de partijen. - Ik spreek van de democratie als van iets toekomstigs. Wat nu al zo heet, onderscheidt zich alleen hierdoor van de oudere regeringsvormen, dat het met nieuwe paarden rijdt: de wegen zijn nog de oude, en de wielen zijn ook nog de oude. - Zijn deze voertuigen van het welzijn der volkeren werkelijk minder riskant geworden? - Friedrich Nietzsche; Menselijk, al te Menselijk: pagina 533 - 534.

Vandaag is een nationale herdenkingsdag geworden voor alle slachtoffers die als vakantieganger de vlucht betraden als MH17, maar op een brute wijze aan het einde van hun leven kwamen en zodoende zijn verworden tot oorlogsslachtoffers, een (inter)nationale tragedie)...
Vandaag zou mijns inzien echter eveneens een dag moeten zijn waarin wij als samenleving zouden moeten gaan nadenken over het belang van de Europese Unie als machtsblok; om deel te kunnen nemen aan een unilateraal verdrag zodat wij een stabiel continent kunnen vormen waarin vrijheid centraal staat. Gaat deze blog louter een eurofiel artikel worden? Absoluut niet! Ik heb in de navolging van de verkiezingen voor het Europese parlement eerder een artikel geschreven getiteld het begrip Europa.
Is het smakeloos van mij om dit schrijven te beginnen met een referentie aan een nationale ramp? Ik kan begrijpen wanneer iemand dit idee heeft, ik beschouw deze nationale tragedie echter als een belangrijk signaal dat laat zien hoe belangrijk de EU voor ons land kan zijn. Indien Oekraïne een EU-lidstaat zou zijn geweest, dan had Europa veel effectiever kunnen reageren en op voorhand als unie een krijgsmacht gestuurd om de grens tussen Oekraïne en Rusland te bewaken en zou deze tragedie überhaupt niet eens hebben plaatsgevonden.

Laat ik het volgende voorop stellen: ik ben geen eurofiel, noch een euroscepticus, ik ben enkel iemand die streeft naar waarheidsbevinding.
Er leeft in ons land een hoop argwaan en scepsis jegens de EU. Enerzijds kan ik deze scepsis begrijpen, anderzijds wordt er op bepaalde punten een louter anti-EU sentiment gecreëerd zonder enige vorm van redelijkheid.
In het kader van waarheidsbevinding wil ik graag beginnen met de berichtgeving dat Nederland 'plotseling' 642 miljoen moet betalen aan de EU als naheffing. EU-sceptici konden niet snel genoeg zijn met het uitdragen van een oordeel over de EU. Toen een week later het bericht kwam dat de belastingdienst honderden euro's aan naheffing aan diens burgers zou opleggen, waren bepaalde mensen al vrij snel in het leggen van een volstrekt irreëel verband: Nederland had die naheffing enkel in het leven geroepen om die 642 miljoen euro aan de EU te kunnen betalen.

Het grappige is dat wanneer men in discussie gaat met de mensen die dit verband leggen, dat mensen boos worden omdat je hun confronteert met de feiten. Maar voor hen die nog steeds zoekend zijn naar een verduidelijking van deze gang van zaken zal ik hier kort toelichten waar het om draait.
Als eerste is er dit nieuwsbericht dat laat zien waar die naheffing van onze belastingdienst om draait. In dat nieuwsbericht wordt er verwezen naar het 'belastingplan 2014' hier te vinden. Ik lees op pagina 27/28 het volgende:
Ook zijn in het pakket Belastingplan 2014 de fiscale maatregelen volgend uit de reguliere koopkrachtbesluitvorming verwerkt. Hierbij gaat het om een aanpassing van de afbouw van de 1 Bruggen slaan – regeerakkoord VVD–PvdA, 29 oktober 2012, Kamerstukken II 2012/13, 33 410, nr. 15, bijlage B. 2 Kamerstukken II 2012/13, 33 410, nr. 32.3 algemene heffingskorting, een beperkte verhoging van het tarief in de eerste schijf in de inkomsten- en loonbelasting en een verhoging van het maximum van de algemene heffingskorting.
Vervolgens lees ik in het artikel van RTL Nieuws het volgende:
De naheffingen zijn het gevolg van het Belastingplan 2014, waarin de heffingskortingen door Wiebes' voorganger Weekers werden teruggeschroefd. Vroeger was de heffingskorting voor iedereen hetzelfde, maar nu is de belastingkorting afhankelijk van je inkomen: hoe hoger het inkomen, hoe lager je heffingskorting.
Kortom: dit plan stond al lang geleden klaar om te worden uitgevoerd. Maar waarschijnlijk heeft het zo lang geduurd vanwege alle bezuinigingen die de overheid heeft doorgevoerd. De rekenkamer had hiervoor al begin vorig jaar gewaarschuwd zoals hier te lezen is.
Ten tweede is er dit artikel op de website van het NRC, waarin wordt verwezen naar de naheffing. Ik ben vervolgens eens gaan uitzoeken waardoor deze naheffing wordt veroorzaakt. Ik vond op de website van de rijksoverheid het volgende document, waarin het volgende te lezen is:
Hierdoor is sprake van een substantiële opwaartse bijstelling van het Bruto Binnenlands Product in vrijwel alle lidstaten. [...]
De herziening van macro economische data betreft zowel een herziening van de methode en definities van de nationale rekeningen (ESA2010) als een verbetering van de informatiebronnen (bronnenrevisie). De aanleiding voor deze revisies is het toepassen van nieuwe internationale methodologische richtlijnen vastgelegd in het Europees Stelsel van Nationale en Regionale Rekeningen 2010 (ESA210). (pagina 1/2) [...]
Het CBS heeft op 6 maart 2014 voor het eerst inzicht gegeven in de effecten van zowel de implementatie van ESA2010 als de bronnenrevisie op het Nederlandse BBP. Toen was nog geen inzicht te geven in de budgettaire effecten, omdat toen nog geen inzicht bestond in de effecten van andere lidstaten. Beide herzieningen hebben een effect op de omvang van het BBP. [...]
Het CBS heeft op 6 maart 2014 voor het eerst inzicht gegeven in de effecten van zowel de implementatie van ESA2010 als de bronnenrevisie op het Nederlandse BBP. Toen was nog geen inzicht te geven in de budgettaire effecten, omdat toen nog geen inzicht bestond in de effecten van andere lidstaten. Beide herzieningen hebben een effect op de omvang van het BBP." (pagina 3).
Kortom: wat kan er worden geconcludeerd? Dat beide heffingen losstaande gebeurtenissen zijn en dat er totaal geen sprake is dat 'de burger' die naheffing aan de EU moet betalen. Alle leugens die hierover worden verspreid via facebook, twitter en websites zoals eunmask en ejbron moeten dan ook pertinent worden geboycot. Afgaande op de inhoud zijn het sowieso aanhangers van complottheorieën die de inhoud van deze site vullen, des te meer redenen om dergelijke artikelen van hun site niet meer te gaan delen.

Ik vraag mij af: waarom zijn de mensen tegen de EU? Waarom kunnen mensen niet begrijpen dat de huidige wereld met diens begrenzingen volstrekt niet meer reëel is?
Ik heb geen behoefte om de essentie van mijn vorige schrijven over de EU te herhalen, maar ik zou graag het volgende stukje willen quoten:
Een faillissement van de complete economische unie was wel degelijk een reëel gevaar bij het faillissement van een lidstaat. Tenslotte zijn alle economieën op een bepaald fundamenteel niveau verbonden aan elkaar, waardoor het construct als een kaartenhuis in elkaar zou storten. Dit zou onvermijdelijk hebben geleid tot maatschappelijke onrust en misschien zelfs oorlog. Dit zijn zaken waar de gemiddelde burger niet bij stilstaat wanneer het praat over de EU. [...]
ons land heeft een open economie. Dat betekent dat wij voornamelijk inkomsten genereren op basis van diensten die betrekking hebben op import - en export van goederen. Willen wij als land ons huidige niveau van welvaart behouden én in de toekomst een betere welvaart creëren, dan zijn juist die open grenzen en onze open economie van groot belang. Onze economie groeit op basis van de handel die wij of zelf bedrijven, of doorvoeren naar andere landen in de eurozone.
Wat mensen niet realiseren is dat de democratie zoals wij die kennen langzaam aan het doodbloeden is binnen de EU. Democratie als staatsinrichting is bijna een reliek van een tijd waarin de landsgrenzen inherent waren aan afgezonderde samenlevingen; naties die enkel bekend waren met nationale aangelegenheden. Tegenwoordig is er sprake van vrij verkeer tussen alle EU-lidstaten. Het enige waarin een land zich onderscheid is diens cultuur; en zelfs deze is constant onderhevig aan verandering.
Dat de sociale structuren van een land op nationaal niveau moet worden gereguleerd is dan ook vanzelfsprekend. Maar ik sluit niet uit dat ook hierin verandering zal komen, indien naties de voordelen erkennen van een gezamenlijk verdrag waarbij de nationale begroting van een land wordt vervangen door een europese begroting. Er is zelfs gepostuleerd dat steden de toekomstige landen van onze wereld zullen worden, zoals geschreven staat in dit artikel.

Rest mij als afsluitende noot nog de volgende vraagstelling op te werpen: Waarom is de EU opgericht?
Antwoord: Ter bevordering van de vrede binnen het Europese Continent.
Wat kan hieruit worden geconcludeerd? Dat ondanks de huidige (economische) spanningen binnen de EU met diens vele culturele verschillen tussen lidstaten, de Joegoeslavië-oorlog van de jaren '90 de allerlaatste oorlog is geweest dat heeft plaatsgevonden op het Europese continent. Hieruit kunnen wij opmaken dat de Europese Unie wel degelijk heeft geleid tot bevordering van vrede en dat dit uiteindelijk leidt tot meer vrijheid. En dát mijn lezers, is de reden waarom de Europese Unie bestaansrecht heeft.

Mijn vrienden, ik wens jullie allen een hele fijne dag toe! Ik ga zeker stil blijven staan bij de tragedie van MH17, maar wat wellicht belangrijker is: ik ga kijken naar de toekomst. Want anders zijn alle oorlogsslachtoffers voor niets gestorven en dát is een nog grovere zonde.
Een dikke knuffel van jullie wereldverbeteraar en amateurfilosoof, Halbe!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten